Remiss N2021/02537 Synpunkter om Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

Mobility Sweden har tagit del av rubricerad remiss och vill påtala vikten av konkurrenskraft för fordonsbranschen och dess möjlighet att bidra till klimatmålen och att nå nollutsläpp 2040. I övergångsfasen tills kostnadsparitet kan uppnås med fossila transporter behöver det finnas finansiellt stöd som gör det ekonomiskt möjligt för alla aktörer inom transportsektorn att ställa om snabbt. De nu föreslagna ändringarna i GBER, särskilt paragraferna 36a och 36b, framstår som ett led i rätt riktning vad gäller möjliggörande av stödsystem för en koordinerad utrullning av infrastruktur och fordon utan behov av notifiering till EU Kommissionen. Läs hela svaret här.