Remiss M2022/01364 om slutbetänkandet ”Rätt för klimatet” (SOU 2022:21)

Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle. Mobility Sweden har tillsammans med MRF, Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag avstyrker betänkandets huvudförslag att begreppet transporteffektivt samhälle införs i förordningarna som reglerar den nationella planen för transportinfrastruktur, då transporteffektivitet måste ta hänsyn till transportslag, övriga transportpolitiska mål samt individens varierade användning av transportsätt för olika ändamål.