Remiss M2022/01112 angående promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Mobility Sweden har tagit del av rubricerad remiss. Vi tillstyrker Miljödepartementets förslag och anser att föreslagna författningsändringar är rimliga i syfte att uppfylla kraven enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392. Vi vill dock tydligt poängtera att ett fordons verkliga bränsleförbrukning och emissioner i mycket stor omfattning är beroende av hur fordonet framförs och i vilken grad service genomförs enligt tillverkarens anvisningar. Ytterligare ett problem som bör uppmärksammas, även om det är mindre, är att det på marknaden finns ett antal aktörer som erbjuder olika typer av manipulering (trim) av fordon i syfte att t.ex. påverka motorns effekt och vridmoment, vilket ibland även innebär inaktivering av funktioner vilka har direkt inverkan på bränsleförbrukning och emissioner. Även detta sker utom fordonstillverkarnas kontroll.