Remiss M2022/00841 Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck

Omställningen i Sverige måste accelereras för att nå klimatmålen. Accelerering innebär ökad elektrifiering, ökad användning av förnybara drivmedel och ökad energieffektivisering av hela transportsystemet men även fortsatta investeringar i ladd- och vätgasinfrastruktur, elnät och fossilfri energiproduktion. Sverige behöver även en utökad inhemsk produktion av hållbara biodrivmedel och en långsiktig skattenedsättning för höginblandade biodrivmedel. Mobility Sweden avstyrker Miljömålsberedningens förslag att koldioxidutsläpp från inrikes flyg inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030 och vi avstyrker även Miljömålsberedningens förslag att inkludera utsläpp från utrikes flyg och internationell sjöfart i Sveriges mål om netto noll utsläpp 2045 då sjöfartens och flygets klimatutsläpp bör regleras internationellt.