Remiss M2021/02115 Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv

Se remissyttrande BIL Sweden skickat in.