Remiss Fi2022/02850 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Mobility Sweden har svarat på remiss Fi2022/02850 som föreslår att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt ska sänkas, samt att beskattningen på bränsle inom viss värmeproduktion ska förändras. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Mobility Sweden tillstyrker delvis förslagen, men understryker bland annat att fordon med el som drivmedel behöver subventioneras i lika hög utsträckning som bensin- och dieselfordon för att den naturliga prisdifferensen ska bibehållas och att teknikneutraliteten mellan olika fordonsslag måste värnas.