Remiss Fi 2021/03460 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Se remissyttrande BIL Sweden skickat in.