Remiss av promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar Fi2022/02813

Finansdepartementet föreslår i sin promemoria att den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats (med krav på tidsvinst) ska behållas och att schablonbeloppen ska höjas. Detta innebär att det nya systemet för skattelättnad för arbetsresor (avståndsbaserad och färdmedelsneutral samt regional differentierad skattereduktion) som skulle träda i kraft vid årsskiftet inte ska införas. Promemorian föreslår även en höjning av schablonbeloppen för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil. Mobility Sweden tillstyrker förslaget. Vi saknar dock effektiva åtgärder mot fusk och ser helst att ersättningsnivån för elbilar (förmånsbilar) harmoniseras med övriga bränslen.