Remiss av betänkandet Godstransporter på väg - vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system (SOU2022:13)

Finansdepartementet har i sitt betänkande analyserat utformningen av ett nytt miljöstyrande system, som ett alternativ till dagens eurovinjettavgift för godstransporter på väg. Utredningens slutsats är att ett avståndsbaserat system är det enda alternativet som uppfyller de syften och krav som ställs i kommittédirektivet (2020:38). De förordar att ett avståndsbaserat system bör ersätta det nuvarande tidsbaserade systemet. Mobility Sweden delar utredningens bedömning om att ett avståndsbaserat system bör införas. Inför det fortsatta utredningsarbetet vill Mobility Sweden framföra ett antal synpunkter. Vi vill särskilt framhålla vikten av att det fortsatta arbetet med utformningen av ett nytt system håller en hög takt, så att implementering kan ske inom två - tre år.