Remiss 2021/22:1806 om utskottsinitiativ om beredskap med anledning av risk för brist på AdBlue

Mobility Sweden har lämnat remissvar avseende utskottsinitiativ om beredskap med anledning av risk för brist på AdBlue. Mobility Sweden bedömer att det inte råder någon akut brist idag, men att situationen kan snabbt försämras om tillgången på naturgas minskar. Vi anser att i första hand bör MSB upprätta en plan för hur ransonering ska ske om en akut bristsituation uppstår som beaktar och prioriterar samhällsviktiga funktioner och transporter. Regeringen bör samtidigt ansöka om undantag gällande emissionslagstiftningen, för att om akut brist uppstår ha möjlighet att undanta samhällsviktiga funktioner och fordon. Läs mer i vårt remissvar här.