Aktionsplan för säker vägtrafik 2022-2025

Mobility Sweden är en av 33 aktörer som deltar i Trafikverkets Aktionsplan för säker vägtrafik 2022-2025. I aktionsplanen har 33 aktörer beskrivit sina ambitioner att bidra till en säker vägtrafik. Aktörerna är statliga myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer, branschorganisationer, försäkringsbolag och forskningscentra. Mobility Sweden har åtagit sig att under perioden arrangera seminarier med fokus på fordonsrelaterade trafiksäkerhetsfrågor. Medlemmar, akademin samt berörda politiker, tjänstemän och myndigheter bjuds in. Syftet är att utbilda och påverka. 

Aktionsplanen fokuserar på dessa områden för att öka trafiksäkerheten:

  • Rätt hastighet
  • Nykter trafik
  • Säker cykling
  • Säker gångtrafik (med fokus på fallolyckor)
  • Insatser mot självmord i vägtransportsystemet
  • Ledarskap för säker vägtrafik
     

Mobility Sweden har sedan tidigare varit med och stöttat Trafikverkets initiativ till säkrare resor i arbetet, en webbutbildning som informerar om vad man som trafikant kan göra för att öka säkerheten på vägarna. Ta del av utbildningen på Trafikverkets hemsida.