Vilka effekter gav Bonus-Malus under 2018?

Den 1 juli 2018 sjösattes Bonus-malussystemet. Syftet med Bonus-malus är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp och på så sätt bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Vi kan redan nu se ett antal kortsiktiga effekter, däremot är det för tidigt att skönja de långsiktiga effekterna.

2018-års nybilsförsäljning präglades framförallt av en stor ryckighet på marknaden. Vi såg ett extremt starkt första halvår av nyregistreringar och ett betydligt svagare andra halvår. BIL Sweden har summerat effekterna av Bonus-Malus i ett dokument. Dokumentet finns längst ned. 

-Vi kan konstatera att införandet av Bonus-malussystemet har skapat ett ändrat köpbeteende kopplat till skattesystemets förändring. Kortsiktigt har Bonus-malus snabbat på omställningen mot fordon med lägre klimatpåverkan. Under hösten 2018 så har andelen bilar på maximalt 120 gram ökat till närmare 50 procent. Det är framförallt bilar som släpper ut maximalt 60 gram som har ökat, säger Jessica Alenius, vice vd på BIL Sweden.

-Däremot har Bonus-malus inte bidragit till att minska försäljningen av dieselbilar. Den minskade dieselbilsandelen under senare år kan i första hand förklaras av den omställning som skett från diesel till bensin genom nya effektivare direktinsprutade bensinmotorer, men även till följd av ett ökat utbud av laddbara bilar och elhybrider, fortsätter Jessica Alenius.

- På längre sikt är det svårare att förutse hur Bonus-Malus kommer att slå. Vi vet däremot att produktutbudet av klimatbonusbilar kommer öka kraftigt de närmaste åren. Men för att vi ska lyckas fortsätta sänka utsläppen behöver Bonus-malussystemet justeras. Malusen behöver förlängas så att systemet omfattar även andrahandsmarknaden. Vi behöver även ett teknikneutralt system och som tar hänsyn till transportnyttan, avslutar Jessica Alenius.   

Kontakt

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden tfn 070-2356319 eller jessica.alenius@bilsweden.se