Regeringsförklaring 18 oktober 2022

Idag presenterade statsminister Ulf Kristersson sin regeringsförklaring för mandatperioden. Den visade på många bra åtgärder som kan stärka svensk fordonsindustri i den gröna omställningen. Ulf Kristersson underströk bland annat att regeringen ska vara en offensiv partner för näringslivet och Mobility Sweden både välkomnar och ser det som en direkt nödvändighet för fordonsindustrins utveckling de kommande åren. Svensk fordonsindustri är inne i en omställningsfas och står just i framkant i världen vad gäller grön teknik. Ska vi klara omställningen och komma ut fortsatt konkurrenskraftiga krävs en ambitiös och tydlig politik på området. I den delen är regeringsförklaringen en stor framgång. 

Samtidigt meddelade Ulf Kristersson att regeringen temporärt kommer sänka el- och drivmedelspriserna. Givet det läge Sverige och resten av Europa befinner sig i med höga elkostnader och ett ekonomiskt osäkert läge har vi förståelse för detta. Det är emellertid viktigt med långsiktiga satsningar för att Sverige ska ha en konkurrenskraftig energipolitik. Det är grunden för såväl fordonsindustrins som hela det svenska näringslivets konkurrenskraft. Det krävs både för att industrin ska kunna fortsätta ställa om och för att vi efter lågkonjunkturen ska komma ut konkurrenskraftigt på den globala marknaden.  

Mot den bakgrunden välkomnar vi att Ulf Kristersson tydliggjort att fler energislag behövs, såsom kärnkraft, vind, sol och vatten. Detta är direkt nödvändigt för att vi ska klara elektrifieringen. Vi ser idag att de laddbara fordonen ökar i rekordtakt. Idag är cirka 52 procent av nyregistreringen laddbara personbilar. Även bussar, lätta och tunga lastbilar håller på att elektrifieras. Då krävs det både tillgång på el och utbyggnad av laddinfrastrukturen. Det är bra att den nya regeringen har det helhetsperspektivet.  

Det vi saknar i regeringsförklaringen är tydliga incitament och styrmedel för att upprätthålla takten i omställningen. Styrmedel som likt Bonus-malussystemet främjade köp av laddbara fordon i samhället är helt avgörande för att hinna nå etappmålet för inrikes transporter. Däremot behöver vi också ha på plats en ökad elproduktion i närtid eftersom laddinfrastrukturen behöver fossilfri el snabbt. Här saknar vi förslag både från Tidöavtalet och från regeringsförklaringen kring vilka åtgärder regeringen ska vidta.  

Liksom den nya regeringen så står vi bakom förändringen i det energipolitiska målet till 100 procent fossilfri energi istället för förnybar, men det är viktigt att den fossilfria elen kommer på plats så snart som möjligt för att täcka behovet från den laddinfrastruktur som byggs ut. 

Ytterligare ett orosmoln är att regeringen kommer sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå från och med den 1 januari 2024 och att sänkningen kommer ligga kvar under hela mandatperioden. Det är oroande inte minst eftersom EU nu troligen höjer ambitionen för att minska beroendet av rysk olja och gas. Det gör det också svårare att nå klimatmålen. Samtidigt lyfte Ulf Kristersson fram i regeringsförklaringen att regeringen ska ha en ambitiös klimat- och miljöpolitik. Mobility Sweden tror absolut att dessa två delar går att förena men då behövs det tydliga, träffsäkra och ambitiösa styrmedel så att elektrifieringen inte tappar fart.  

Vi har förhoppningar om en god dialog med regeringen i de här frågorna och att vi tillsammans kan utforma detaljer i en effektiv politik stärker näringslivet konkurrenskraft, främjar omställningen och ser till att Sverige lever upp till målen i Parisavtalet.