Ploga efter behov och inte efter jämställdhet

En del kommuner har infört genusplogning vilket innebär att man först plogar gång- och cykelbanor och sedan bilvägen istället för tvärtom som det var tidigare. Det här sägs vara en mer jämställd snöröjning eftersom det oftare är män som sitter i bilarna medan kvinnorna går.

Studeras statistiken närmare kan man dock konstatera att skillnaderna mellan könen när det gäller val av transportmedel är väldigt små. Enligt den senaste resvaneundersökningen så använder såväl kvinnor som män bil i cirka 70 procent av resorna (kvinnor 66 % och män 73 %). Det näst vanligaste färdsättet för män är cykel följt av buss. Kvinnor uppvisar samma mönster. Det är bilen som totalt dominerar resorna för båda könen.

Samhället ska självklart ploga för att förbättra framkomligheten för alla trafikanter oavsett kön, men prioriteringen bör förhålla sig till vilka vägar som är mest trafikerade, dvs där behovet av framkomlighet är störst.