Miljöpartiet slår in öppna dörrar

Miljöpartiet vill införa tillkommande oberoende tester i Sverige för att kontrollera de verkliga utsläppen från bilar. Fordonsindustrin arbetar intensivt med att minska utsläppen, av såväl klimatgaser som hälsovådliga emissioner. Utsläppsnivåerna regleras i den europeiska avgaslagstiftningen och skärps löpande. Testerna sker i kontrollerad laboratoriemiljö för att resultaten ska vara jämförbara och repeterbara. Bilarna körs på rullande landsväg enligt en bestämd körcykel som ska efterlikna verklig körning. Denna testprocedurcykel, som härstammar från 80-talet, har visat sig alltför snäv och speglar inte den verkliga körningen på ett bra sätt. Det har lett till skillnader mellan test och verklighet. Fordonsindustrin har under många år arbetat för att få en ny förbättrad testcykel på plats. Detta ska inte blandas ihop med det fusk som förekommit hos enstaka biltillverkare och som hela bilindustrin tar avstånd ifrån.

Däremot kan man inte beskylla biltillverkarna för att de har följt ett föråldrat regelverk som leder till att bränsleförbrukningen och utsläppen oftast är högre i verklig körning än vad testproceduren visar.

Sedan flera år tillbaka har en ny tuffare körcykel och testprocedur arbetats fram, för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, med bl.a. högre hastigheter och kraftigare accelerationer i syfte att bättre spegla verklig bränsleförbrukning och verkliga utsläpp. De införs nu med start för t.ex. alla nya personbilar från 1 september 2018. Dessutom tillkommer ett nytt typgodkännadetest, RDE (Real Driving Emissions), där bilarna testas på vanliga vägar i verklig körning med en mobil avgasmätningsutrustning. Det införs för alla nya personbilar från 1 september 2019. Utöver detta får vi under 2020 en ny EU-förordning för typgodkännande med marknadskontroller. Sammantaget ger alla dessa åtgärder ett robustare regelverk som kommer att säkerställa låg klimat-, miljö- och hälsopåverkan.

Omställningen till renare och säkrare fordon har redan påbörjats och Sverige ska vara ledande i denna utveckling. Men regelverken för fordonen måste vara EU-harmoniserade eftersom fordonen tillverkas inte bara för Sverige utan för en global marknad. Särkrav och egna lösningar fördyrar och försenar den tekniska utvecklingen, vilket skulle drabba både biltillverkarna och bilköparna. Miljöpartiets förslag om att Sverige ska införa egna tester motverkar syftet, även om tanken är god. Det som verkligen behövs är en effektivare reglering på en europeisk och global nivå, vilket sker precis nu. Förslaget från Miljöpartiet kan därmed anses vara överspelat.

För mer information kontakta Jessica Alenius, Vice VD, BIL Sweden, 070-235 63 19.