Dags att fara i Österled

Stockholms östligaste vägförbindelse, tillika den enda vägförbindelsen över Saltsjön, heter idag Skeppsbron. Det är dags att knyta ihop ringleden!

Att färdas i tunnel mellan Hammarby/Sickla och Ropsten skulle visserligen ge de vägburna mellan sydost och nordost en tråkigare vy än de idag har längs Strömkajen, Nybrokajen och Strandvägen, men utan tvivel skulle det vara bra för staden i sin helhet. En självklar vinnare skulle vara gatumiljön och framkomligheten i city. Ännu viktigare i det stora hela är dock arbetspendlingen i regionen, varu- och tjänstetransporterna, fritidsresorna, kort sagt de former av mobilitet som är nödvändiga för en blomstande ekonomi. En östlig förbindelse skulle säkert möjliggöra fler resor, vilket är själva poängen. Rörlighet är i grunden bra och trängsel bör botas med större möjlighet till rörlighet, inte tvärtom. De negativa effekter som en östlig vägtunnel skulle generera får allt mindre betydelse, i takt med att vägtrafikens övriga samhällskostnader, främst utsläpp och olyckor, håller på att reduceras i snabb takt (läs VTI:s nya rapport om detta). Läs även Stockholms Handelskammares rapport om en komplett ringled runt Stockholm