BIL Swedens kommentar till klimatöverenskommelsen i Paris

Det är glädjande att världens länder nu har enats om en överenskommelse för att förhindra motverka global uppvärmning.

Sverige är redan bland de duktigaste rika länderna när det gäller att kombinera välfärd och minskade växthusgasutsläpp. Det ska vi fortsätta med. Samtidigt är vi beroende av omvärldens agerande för att nå resultat.

På transportområdet finns mycket som kan beslutas nationellt och en svensk bilist betalar redan världens högsta pris på CO2. Vi kommer dock inte att kunna bli ett föredöme genom försämrad rörlighet eller sänkt konkurrenskraft på grund av dyra transporter. Istället gäller det att Sverige agerar smart och att vi med våra stora transportavstånd och ledande fordonsindustri kan ta fram de bästa lösningarna som kombinerar minskade utsläpp med ökad mobilitet.

I Sverige finns en bred samsyn om klimatfrågans dignitet och beredvillighet att agera. Nu behövs också kloka åtgärder, i samklang med det vetenskapliga underlag som FN:s klimatpanel presenterat. BIL Sweden föreslår därför en ”Nollvision” för vägtransporternas klimatpåverkan, där myndigheter och näringsliv tillsammans fortlöpande identifierar och implementerar de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Visionen bör sikta mot att eliminera klimatpåverkan till 2050, som är ett ofta återkommande årtal i klimatsammanhang, och bygga på relevanta aktörers egna åtaganden.