Bättre infrastruktur för laddning av bussar i kommersiell trafik behövs

I ett gemensamt brev uppmanar de båda internationella organisationerna IRU och ACEA EU:s ledare att skynda på implementeringen av infrastruktur för alternativa drivmedel.

De båda organisationerna hänvisar till EU-kommissionens förslag AFIR (Alternative Fuel Infrastructure regulation) som publicerades i juli 2021 som en del i EU-kommissionens ”Fit for 55 Package”.
 
Den europeiska fordonsindustrins branschorganisation ACEA och den internationella vägtransportorganisationen IRU har både tidigare kritiserat AFIR för att vara för lamt. ACEA och IRU menar att EU-kommissionen måste ställa högre krav på sina medlemsländer att tillgodose en tillräcklig infrastruktur för alternativa drivmedel även utanför det s k TEN-T nätet av vägar inom EU, dvs säkerställa att en infrastruktur för alternativa drivmedel också finns tillgänglig för vägtransporter i städer, på regionala vägnät etc. Det menar man är viktigt både för gods- och persontransporter. I Sverige har bland annat företrädare för den kommersiella busstrafiken, företag som kör exempelvis expressbussar och turistbussar, pekat på svårigheten att på sikt kunna ladda elbussar i sådan trafik då en sådan infrastruktur ännu inte är på plats. De försök som nu genomförs i Sverige, bl a på initiativ av Trafikverket, är intressanta men ännu enbart på test stadiet. Bland exemplen finns projektet ”Smartroad Gotland”.
 
-Vid förra veckans studieresa med Sveriges Bussföretags styrelses branschutskott till Bryssel lyftes den här frågan i flera samtal på plats. Den upphandlade busstrafiken har kommit mycket längre i dessa diskussioner jämfört med den kommersiella busstrafiken. I flera regioner körs ju nu elbussar i kommersiell drift, elbussar som i dagsläget främst depåladdas. När vi berör exempelvis elektrifieringen finns det ju också i dagsläget främst elbussar för stadstrafik att tillgå, även om även bussar för regiontrafik nu också börjar köras i kollektivtrafiken i Sverige, bl a i Skåne. Men med tanke på den starka utvecklingen de senaste åren och förväntningar för en fortsatt stark utveckling i framtiden är det här en fråga som behöver belysas bättre, därför är det mycket positivt att ACEA och IRU nu gör gemensam sak i frågan, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag. Hon är också vice ordförande i IRUs passagerarkommitté.  
 
Läs hela brevet här