Personbilsmarknaden bromsar in kraftigt i januari

Mobility Swedens registreringsstatistik för januari månad visar att antalet personbilar faller kraftigt, särskilt vad gäller laddbara bilar. Det är en följdverkan av de höga nyregistreringarna i december inför sänkningen av klimatbonusen från 1 januari. Därutöver minskar privatkunderna till följd av konjunkturläget och hushållens minskade köpkraft.

I januari minskade nyregistreringarna med nära 27 procent jämfört med samma månad förra året, som dessutom var en svag registreringsmånad. Totalt registrerades 14 601 nya personbilar, vilket är det lägsta antalet för månaden sedan 2009. I januari var drygt 52 procent av nyregistreringarna elbilar och laddhybrider. 

-    Vi ser nu en tillbakagång efter de senaste månadernas höga nivåer av laddbara bilar. Det beror främst på att flödet av bilar från tillverkare, via transportörer till importör och återförsäljare snabbades på med stora volymer som levererades under december innan bonusen på elbilar och laddhybrider sänktes vid årsskiftet, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden. 

Sedan skatten för förmånsbilar höjdes den 1 juli 2021 har privatkunderna varit pådrivande för den snabba tillväxttakten av elbilar. Attraktiva privatleasingkalkyler med låga räntor och klimatbonus har gynnat utvecklingen. Den trenden kan nu vara bruten, då prishöjningar på bilarna, högre räntor och sänkt bonus för beställda bilar med leverans efter årsskiftet har höjt månadskostnaden. De senaste månaderna har företagens andel av nyregistreringarna stegvis ökat och i januari månad uppgick deras andel till 62 procent, jämfört med drygt 49 procent samma månad i fjol och knappt 55 procent 2022.  

-    Det allt kärvare ekonomiska läget för hushållen bidrar till en överflyttning från privatkunder till företagskunder. Gradvis kommer vi även att få se effekten av den borttagna klimatbonusen, men de långa leveranstiderna gör att den kommer först efter sommaren. Vi ser tydligt på ordertakten att privatkundernas köp av laddbara bilar minskar, fortsätter Sofia Linder.

När det gäller lätta och tunga lastbilar ökade nyregistreringarna i januari med knappt 14 procent respektive drygt 57 procent. 2 356 nya lätta lastbilar registrerades och andelen eldrivna fordon uppgick till 7,4 procent. Även här kan inbromsningen av eldrivna fordon härledas till starka registreringar i december inför att bonusen skulle sänkas den 1 januari.

-    Elektrifieringen har inte kommit lika långt för lätta lastbilar. Det medför att de drabbas särskilt hårt av den avskaffade klimatbonusen nu när antalet laddbara modeller ökar. Samtidigt betalar de fossildrivna modellerna en hög malus. Här är det viktigt att regeringen agerar snabbt och inför styrmedel för att omställningen inte helt ska stanna av, avslutar Sofia Linder.

48 nya bussar registrerades i januari, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med samma månad förra året. Under januari registrerades en elbuss.
 

Sammanfattning av nyregistreringarna i januari 2023, jämfört med januari i fjol 

Skärmavbild 2023-02-01 kl. 07.29.02.png

Mer statistik finns i bifogad fil nedan, Nyregistreringar januari 2023Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

--------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för januari omfattar registreringar från 1 till och med 31 januari. Antalet registreringsdagar är i år en dag mer än i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar januari 2023", där det finns ett stort antal tabeller och diagram.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, tfn 070-425 37 41 alt. mail: sofia.linder@mobilitysweden.se

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten. 
•  Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.