SCIP-databasen

Mellan 2020 och 2022 har Teknikföretagen, Teknikföretagen Branschgrupper och Mobility Sweden samarbetat med Anders Ericsson och Bobby Arash på Ramberg Advokater för att praktiskt stötta medlemsföretag att hantera rapporteringskraven i EU:s nya kemikaliedatabas, SCIP-databasen.

Det här dokumentet är framtaget av branschorganisationerna i samarbete med Ramberg Advokater för deltagare i SCIP-utbildningsserierna. Syftet med guiden är att vara ett komplement till myndigheternas vägledning och stöd för användare att uppfylla sina skyldigheter avseende produktanmälan till ECHA:s SCIP-databas.

FAQ-dokumentet innehåller en övergripande vägledning rörande anmälningsskyldigheten; allt från att identifiera om produkter omfattas av anmälningsskyldigheten till att säkerställa att produkter uppfyller kraven enligt relevant lagstiftning i Sverige. Det finns svar på utbildningsdeltagarnas frågor och praktiska exempel som ger övergripande vägledning när det gäller att förstå hur lagkraven kan tolkas och tillämpas.

Användaren av FAQ-dokumentet erinras dock om att lagtexten och den officiella vägledningen från behöriga myndigheter i EU och Sverige är de enda gällande rättsligt gällande dokumenten och att den information som finns i detta dokument inte ersätter det officiella vägledningsmaterialet. Dokumentet är inte heller avsett att utgöra juridisk rådgivning. Ansvaret för hur informationen används åvilar helt och hållet den enskilda användaren. Utgivarna av dokumentet frånsäger sig således allt ansvar för hur informationen i detta dokument kan komma att användas. Har du frågor eller synpunkter på hur vi kan förbättra vår FAQ är du välkommen att ta kontakt med Anna Henstedt: anna.henstedt@mobilitysweden.se.


Stockholm, april 2022