Pyroteknisk Utrustning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade 2012 en uppdaterad version av ”Handboken om destruktion och förvaring av pyroteknisk utrustning för fordon” samt reviderad ansökningsblankett.

På grund av bland annat nya lagar och föreskrifter har MSB uppdaterat Handboken för pyroteknisk utrustning för fordon samt ansökningsblanketten för destruktion av PU. Det är viktigt att varje arbetsplats/verkstad följer de krav som MSB ställer på berörda verksamheter med avseende på utbildad personal, lokaler, samt lagringsutrymmen av PU. Det är speciellt viktigt att skadeverkstäder förvarar/lagrar demonterade PU eller komponenter som innehåller PU på ett säkert och lagligt sätt. Det innebär att de ska förvaras i speciella utrymmen. 

Läs mer

MSBs webbplats hittar du mer info om PU – pyroteknisk utrustning för fordon. 

Här hittar du "Handbok om hantering, destruktion och förvaring av PU".

Här hittar du MSBs info angående förvaring av PU.